Hoolekogu

Hoolekogu töö

Kuressaare 10.10.2023 nr 2-3/1189
Kuressaare Ristiku Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine
Tuginedes Saaremaa Vallavolikogu 30. augusti 2018. a määrusele nr 43 „Kuressaare Ristiku Lasteaia põhimäärus“ § 16 lõikele 3 ja 4 esitas Kuressaare Ristiku Lasteaia direktor 26. septembril 2023. a Saaremaa Vallavalitsusele kirja hoolekogu liikmekandidaatide nimekirjaga ning tegi ettepaneku selle kinnitamiseks 2023/2024. õppeaastaks.
Lähtudes eeltoodust ning võttes aluseks Saaremaa Vallavalitsuse 16. oktoobri 2019. a määruse nr 13 „Saaremaa valla koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord“ § 5 lõiked 1 ja 3 ning haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 2, § 68 lõike 2 ja § 70 lõike 1, Saaremaa Vallavalitsus annab k o r r a l d u s e:

Kinnitada Kuressaare Ristiku Lasteaia hoolekogu alljärgnevas koosseisus:
Margus Kivi – Pääsupoegade rühma lastevanemate esindaja
Kaia Piipuu – Võilillede rühma lastevanemate esindaja
Maarja Saun – Mesimummide rühma lastevanemate esindaja
Kärt Ojasaar – Õunakeste rühma esindaja
Riina Soon – Tibude rühma esindaja
Getter Saarkoppel – Lepatriinude rühma esindaja
Kaia Suurhans – Kiilikeste rühma esindaja
Jana Shaba – Rukkilillede rühma esindaja
Mona-Theresa Saar – Liblikate rühma esindaja
Karin Rahumeel – Päikesekiirte rühma esindaja
Gerle Väli-Logvinov – Maasikate rühma esindaja
Anna Lutsenko – Päevalillede rühma esindaja
Signe Kapp – õpetajate esindaja
Anne Põder – Saaremaa valla esindaja

Esimees- Karin Rahumeel – karin.rahumeel@gmail.com
Aseesimees- Riina Soon
Protokollija- Getter Saarkoppel

(Kuressaare Ristiku Lasteaia põhimäärus §16):
(1) Lasteaial on hoolekogu, kelle ülesanne on teha koostööd lasteaia personaliga, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele.
(2) Hoolekogu tööülesanded õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel ja juhtimisel on:
          1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning        majandamisest;
          2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
          3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks ning annab oma kooskõlastuse lasteaia sisehindamise aruandele;
          4) osaleb lasteaia arengukava koostamise protsessis ja kiidab heaks arengukava enne selle vallavalitsuses kinnitamist;
           5) esitab arvamuse lasteaia õppekava kohta enne selle kinnitamist direktori poolt;
           6) kinnitab direktori ja pedagoogilise nõukogu koostöös koostatud lasteaia kodukorra;
           7) teeb vallavalitsusele ettepaneku lasteaia lahtiolekuaja ja aastaringse või hooajalise tegutsemise kohta;
           8) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
           9) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
          10) annab arvamuse vallavalitsuse poolt tõstatatud lasteaeda puudutavates küsimustes;
          11) otsustab teisi seaduse või valla õigusaktiga hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
(3) Hoolekogu koosseisu valivad iga rühma vanemad õppeaasta algul endi hulgast ühe esindaja, pedagoogilise nõukogu koosolekul valitakse hoolekogu koosseisu lasteaia õpetajate esindaja ja vallavalitsus nimetab hoolekogu koosseisu vallavalitsuse esindaja.
(4) Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks hiljemalt 10. oktoobriks. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku direktor.
(5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri.
(6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul. Hoolekogu kinnitab oma otsusega hoolekogu töökorra ja tegevuskava. Hoolekogu koosoleku otsused protokollib sekretär vastavalt asutuses kehtestatud asjaajamiskorrale.
(7) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.
(8) Hoolekogu liikme volitused kestavad kuni järgmise hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.


Hoolekogu protokollid on üleval e-lasteaias Eliis.
Varasemad hoolekogu protokollid on lasteaia arhiivis