Hoolekogu

Saaremaa Vallavalitsuse korraldusega  kinnitati 08.10.2019 nr 2-3/1753 Ristiku Lasteaia hoolekogu 2019/2020 õppeaastaks alljärgnevas koosseisus:

Hoolekogu esimees – Helean Täht, meil – helean.tt@gmail.com

Hoolekogu aseesimees – Mona-Theresa Saar 

Hoolekogu sekretär- Andre Tamm

Hoolekogu liikmed:

Kinnitada Kuressaare Ristiku Lasteaia hoolekogu alljärgnevas koosseisus:
Riina Soon – Pääsupoegade rühma lastevanemate esindaja;
Kerly Kaljulaid – Võilillede rühma lastevanemate esindaja;
Kätlin Pihl– Mesimummide rühma lastevanemate esindaja;
Andželika Sinijärv-Sääsk – Õunakeste rühma esindaja;
Andre Tamm – Tibude esindaja;
Katre Kütt – Lepatriinude rühma esindaja;
Gerli Hamelberg – Kiilikeste rühma esindaja;
Hille Uustulnd – Rukkilillede rühma esindaja;
Mona-Theresa Saar– Liblikate rühma esindaja;
Karin Rahumeel – Päikesekiirte rühma esindaja;
Helean Täht – Maasikate rühma esindaja;
Tiina Noot – õpetajate esindaja;                                                                                                                                                                                  Maarja Pildre- pidaja esindaja (Saaremaa Vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna alusharidusnõunik).

Hoolekogu töö
(Kuressaare Ristiku Lasteaia põhimäärus §16):

(1) Lasteaial on hoolekogu, kelle ülesanne on teha koostööd lasteaia personaliga, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele.
(2) Hoolekogu tööülesanded õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel ja juhtimisel on:
          1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning        majandamisest;
          2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
          3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks ning annab oma kooskõlastuse lasteaia sisehindamise aruandele;
          4) osaleb lasteaia arengukava koostamise protsessis ja kiidab heaks arengukava enne selle vallavalitsuses kinnitamist;
           5) esitab arvamuse lasteaia õppekava kohta enne selle kinnitamist direktori poolt;
           6) kinnitab direktori ja pedagoogilise nõukogu koostöös koostatud lasteaia kodukorra;
           7) teeb vallavalitsusele ettepaneku lasteaia lahtiolekuaja ja aastaringse või hooajalise tegutsemise kohta;
           8) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
           9) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
          10) annab arvamuse vallavalitsuse poolt tõstatatud lasteaeda puudutavates küsimustes;
          11) otsustab teisi seaduse või valla õigusaktiga hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
(3) Hoolekogu koosseisu valivad iga rühma vanemad õppeaasta algul endi hulgast ühe esindaja, pedagoogilise nõukogu koosolekul valitakse hoolekogu koosseisu lasteaia õpetajate esindaja ja vallavalitsus nimetab hoolekogu koosseisu vallavalitsuse esindaja.
(4) Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks hiljemalt 10. oktoobriks. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku direktor.
(5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri.
(6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul. Hoolekogu kinnitab oma otsusega hoolekogu töökorra ja tegevuskava. Hoolekogu koosoleku otsused protokollib sekretär vastavalt asutuses kehtestatud asjaajamiskorrale.
(7) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.
(8) Hoolekogu liikme volitused kestavad kuni järgmise hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.


Hoolekogu protokollid on üleval e-lasteaias Eliis.
Varasemad hoolekogu protokollid on lasteaia arhiivis.