Tugiteenused

Ristiku lasteaia tugimeeskond:

tugimeeskonna juht, AEVKO – Mairi Põrk
eripedagoog – Maige Tomingas (lapsehoolduspuhkusel)
logopeed – Riina Räim
noorem logopeed – Merilyn Sild (merilyn.sild@sthk.edu.ee)
sotsiaalpedagoog – Mairi Kask
õpetaja – Valentina Vares

Logopeed ning eripedagoog vaatlevad ja kuulavad lapsi septembrikuu jooksul ning informeerivad lapsevanemaid individuaalselt, kui nende laps vajab tuge.

Logopeedi töö eesmärgiks on lapse kommunikatsioonivõime st suulise ja kirjaliku kõne loome- ja mõistmisoskuse, hääle ning mitteverbaalse suhtlemise arendamine ja/või paranda­mine. Logopeedi ülesandeks lapse kommunikatsioonivõime hindamine, kommunikatsioonihäiretega lapse väljaselgitamine, tema suulise ja kirjaliku kõne arengu toetamine ning talle sobiva suhtluskeskkonna soovi­tamine; õpetajate ja vanemate toetamine lapse kommunikatsioonivõime arendamisel, taastamisel ja kompen­seerimisel ning individuaal- ja rühmatundide läbiviimine. Logopeedi poole saab pöörduda telefonil 55569833 või riina.raim@sthk.edu.ee

Eripedagoogi töö eesmärgiks on lapse arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine ning tema arengut mõjutavate tegurite ja õpivajaduste välja selgitamine, õpetajate ja vanemate juhendamine ja nõustamine lapse õppe planeerimisel ja läbi viimisel. Eripedagoog tegeleb lapse tunnetustegevuse (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu) arendamisega ja on toeks õpioskuste, suulise ja kirjaliku kõne arendamisel ning viib läbi individuaal- ja rühmatunde. 

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on aidata kaasa heade suhete kujunemisele laste endi ning laste ja õpetajate vahel. Sotsialiseerumistoe korraldamisel loob sotsiaalpedagoog vajadusel laste toetuseks võrgustiku, kuhu on kaasa haaratud nii lapsevanemad, õpetajad, teised tugispetsialistid ja rühmakaaslased. Sotsiaalpedagoogi poole saab pöörduda telefonil 5259940 või mairi.kask@sthk.edu.ee