Vastuvõtt lasteaeda

Mida peab tegema selleks, et lapse lasteaeda saaks?


Taotluste vastuvõtt Saaremaa valla lasteaedadesse 2018/2019. õppeaastaks toimus1.-15. aprillini.
Koolieelse lasteasutuse seaduse kohaselt on Saaremaa ühinevate omavalitsuste volikogud kehtestanud koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamise määruse, mis reguleerib teeninduspiirkonnas elava lapse esmajärjekorras vastuvõttu. Pärast teeninduspiirkonnas elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteaeda lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda, eelistades esmajärjekorras Saaremaa vallas elavaid lapsi ja seejärel lapsi, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Saaremaa vald.
Lasteaiataotluste vastuvõtt 2018/19. õppeaastaks toimub 1. – 15. aprillini (k.a). Kui lapse vanem või seaduslik esindaja esitab taotluse lasteaiakohale pärast 15. aprilli, määratakse lapsele koht lasteaeda, kus on vabu kohti.
Lasteaeda tuleva lapse vanem, kes rahvastikuregistri andmetel omab lapsega ühist elukohta või lapse seaduslik esindaja, esitab Saaremaa vallavalitsusele taotluse lapsele lasteaiakoha määramiseks kas elektrooniliselt või paberkandjal.Taotlejal tuleb kinnitada, et on informeerinud lapse teist lapsevanemat taotluse esitamisest ning on tutvunud lasteaiakoha kasutamise tingimustega.Vallavalitsus teavitab taotluse esitanud lapsevanemat või lapse seaduslikku esindajat määramisest taotluses märgitud suhtluskanali kaudu. Taotleja peab lasteaiakoha vastuvõtmise, sellest loobumise soovi jääda vaba lasteaiakoha ootele, kinnitama hiljemalt kahe nädala jooksul, misjärel võetakse temaga ühendust juba lasteaiast.
Lapsevanema või seadusliku esindaja taotlus lapsele lasteaiakoha muutmiseks võetakse uuesti menetlusse, kui soovitud lasteaias on tekkinud vaba koht.

 

Saaremaa valla lasteaedade kohtade arvestus, taotluste vastuvõtt ja uute kohtade jaotus toimub ühtses Saaremaa valla hariduse elektroonilises  keskkonnas: https://arno.saaremaavald.ee

Lasteasutusega seotud sotisaaltoetused Kuressaare linnas: sotsiaaltoetused Kuressaare linnas 2017