Kodukord

Kinnitatud,

direktori käskkiri nr 1-2/59; 30.04.2019.

Kuressaare Ristiku Lasteaia kodukord

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Kodukorras on lähtutud Eestis kehtivatest õigusaktidest tulenevatest nõuetest. Lisaks lähtub lasteaed oma tegevuses rahvusvahelistest konventsioonidest (sh Euroopa Inimõiguste ja põhivabaduste konventsioon; ÜRO laste õiguste konventsioon), Saaremaa vallas kehtivatest õigusaktidest, lasteaia põhimäärusest ja põhiväärtustest.

1.2. Kodukord on avalik dokument, mis on kättesaadav lasteaia veebilehel ja paberkandjal
lasteaia infostendil.
1.3. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.4. Kui kodukorras puudub regulatsioon mingis valdkonnas, tuleb lähtuda lasteaia arengukavas ja õppekavas kirja pandud põhimõtetest  ja väärtustest.

1.5. Lasteaed lähtub kõigis lapsi puudutavates ettevõtmistes lapse või lasterühma parimatest huvidest.  Iga lapsesse puutuva otsuse tegemisel või tegevuse planeerimisel hinnatakse, mis on konkreetse lapse või lapserühma parimates huvides.

 1. ÜLDINFO

2.1. Lasteaiakoha saamisel esitab lapsevanem taotluse Saaremaa Vallavalitsuse  hariduse registris, mille kinnitamisega esitatud andmed on aluseks lepingu sõlmimisel Saaremaa Vallavalitsusega  (lasteaia) ja lapsevanema vahel.
2.2.  Info vahetamine toimub igapäevaselt õpetaja ja lapsevanema vahel. Lisaks on olemas e-lasteaia infosüsteem Eliis, kuhu lapsevanem saab end kasutajaks registreerida. Samuti on igal rühmal oma meililist ning lasteaia koduleht (https://ristikulasteaed.saaremaavald.ee) ja facebook (www.facebook.com/RistikuLasteaed). Lapse planeeritud puuduma jäämisest teatab lapsevanem Elliisi kaudu. Samuti on rühmade riietusruumis rühma stend lastevanematele info edastamiseks ning kiired infod on lisaks rühma ustel. Nende kõigiga palume lapsevanemal regulaarselt tutvuda.
2.3. Lapse perega ühenduse võtmiseks (igal päevamomendil) on vajalikud pere kontaktandmed (telefoninumbrid, meiliaadressid). Pere kontaktandmete muutumisel on lapsevanemal kohustus neist rühma õpetajaid koheselt teavitada.

2.4.  Lasteaia lahtiolekuaega lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra tulenevalt kehtivatest õigusaktidest. Teistel juhtudel lühendatakse lasteaia tööpäeva hoolekogu ettepanekul Saaremaa Vallavalitsuse korralduse alusel ning sellest teavitatakse vanemaid ette infokanalite kaudu mõistliku aja jooksul.

2.5.Vastavalt vajadusele on lasteaia direktoril õigus liita rühmi ja teha muudatusi töökorralduses (suvekuudel, koolivaheaegadel, pühade eelsetel päevadel ja õpetajate haigestumisel ja ka muul ajal).
2.6. Lasteaia koha ülesütlemiseks esitab lapsevanem direktorile sellekohase avalduse.

2.7. Lasteaed töötleb lapse ja lapsevanema isikuandmeid vastavalt lasteaia isikuandmete töötlemise korrale.

 1. LASTEAIA PÄEV

3.1 Lastead on avatud tööpäevadel kell 7.30 – 18.00,
3.2. Igal rühmal on oma päevakava, mis on koostatud laste ealisi- ja arenguvajadusi arvestades ning kohustuslik täitmiseks õpetajatele. Rühma päevakavaga saate tutvuda rühma infostendil ja lasteaia kodulehel ning Eliisi keskkonnas.
3.3. Igapäevased õppe- ja kasvatustegevused kavandatakse lasteaia õppekava ja rühma õppeaasta tegevuskava järgi nädalaplaanis. Nädalaplaanid on lapsevanematele tutvumiseks rühma infostendil ja Eliisi keskkonnas.
3.4.Toimuvate pidude ja ürituste kohta saab lapsevanem infot rühma infostendilt, rühma lapsevanemate ümarlaudadest ja rühma õpetajatelt ja Eliisi kaudu.
3.5.Lapse peo päeval, kui see toimub koos vanematega, on vajalik lapsevanema kohalolek lapse rühmas vähemalt 10-15 minutit enne peo algust, et lapsele riided selga aidata ja soengut sättida.
3.6.Lasteaia üritustel ja pidudel vastutab lapsevanem oma lapse käitumise eest ise ning seisab hea selle eest, et kaasas olevate pere nooremate või vanemate laste käitumine ei häiriks esinejaid.

3.7. Vanemad ja külalised käituvad lasteaia ruumides ja üritustel, samuti  suhtluskeskkonnas lasteaia personaliga suheldes viisakalt ja väärikalt, olles eeskujuks lastele.

3.8. Arusaamatuste korral pöördub lapsevanem esialgu oma rühma õpetaja poole, vajadusel palub  abi ka direktorilt või õppejuhilt.

 1. LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA KOJU VIIMINE

4.1.Lasteaeda tulekul ja sealt lahkumisel kasutab lapsevanem oma lapse rühma sissepääsu, mis on tähistatud rühma nimega.
4.2.Lasteaeda sisenemisel võetakse jalast välisjalanõud. Välisjalatsite vahetus toimub all trepikojas. Jalanõude hoiuks on trepikodades eraldi igale rühmale jalanõude riiulid. Lasteaeda saabudes jätab laps välisjalanõud trepikoja riiulile (märja ilma korral põrandale). Laps läheb rühma kas sisejalanõudes või sokis. Lapsevanem läheb rühma kas isiklikes vahetusjalatsites või sokis (kilesussid jäävad pigem külalistele ning lapsevanemad kasutavad enda isiklikke susse). Lasteaiast lahkudes paneb laps välisjalanõud jalga trepikojas ning sisejalanõud asetab riiulile.
4.3.Lapse turvalisuse tagamiseks annab vanem lapse isiklikult õpetajale üle.
4.4.Lapse esmakordselt lasteaeda tulemisel vajab laps aega  harjumiseks lastekollektiiviga, mis lapse individuaalsust arvestades on erinev.
4.5. Kohanemisperioodil selgitage lapsele, et ta jääb rühma koos  teiste lastega ja et tulete talle järele. Laps peab teadma, et ta jääb lasteaeda ilma teieta. Vanema pikemaajalisem osalemine päevakavas (mängimine, söötmine vms) võib kohanemisprotsessi venitada. Kui soovite, et laps sööks hommikusööki, tuleb tulla hiljemalt kell 8.05 (1.vahetuse söömine)/ kell 8.25 (2. vahetuse söömine).
4.6. Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul ja vajadustest lähtuvalt ning rühmaõpetaja soovitusel võimaldage lapsel lõunauinak magada kodus 3 esimest lasteaia päeva.
4.7.Lapsevanemal on õigus tuua laps lasteaeda ja viia ära lapsevanemale sobival ajal lasteaia päevakava järgides.
4.8.Lapsevanem garanteerib lapse osalemise õppe- ja kasvatustöös tuues lapse lasteaeda hiljemalt planeeritud õppetegevuste alguseks kell 9:00  Kui erandkorras on vajalik lapse toomine õppetegevuste ajal, siis palume sellest  teavitada kindlasti rühma õpetajat enne õppetegevuste algust.
4.9. Hommikul informeerida rühma õpetajat lühidalt kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada lapse päeva (näit. halvasti magatud öö, probleemid tervisega jne).

4.11. Lasteaiaealine laps tuleb lasteaeda ja lahkub sealt ainult koos täiskasvanud saatjaga. Lapse saabudes ja lahkudes rühmast või õuest võetakse ühendust  õpetajaga. Lapsevanem annab hommikul isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt. Juhul kui lapsevanem peale lapse vastuvõtmist rühma töötajalt jääb lapsega viibima lasteaia alale, loetakse laps lapsevanemale üleantuks. Laps antakse üle lapsevanemale või viimase poolt eelnevalt teavitatud isikule. Võõrale isikule last üle ei anta.
4.12. Kui lapsele järele tulnud isik on lasteaia personali hinnangul seisundis, mis võib last ohustada, võib temale lapse üleandmisest keelduda ja informeerida olukorrast vanemat, ankeetandmetes märgitud kontaktisikuid ja/või politseid.

4.13. Ootame Teid oma lapsele järele hiljemalt kell 17.50, et jääks aega riietumiseks. Lapsevanem lahkub lapsega lasteaiast peale temale järgi tulemist.
Lapse turvalisuse tagamiseks on lapsevanemal kohustus värav sulgeda turvasulguriga (sulgur asub värava ülaserval).
4.14. Lasteaia õuealale saab vanem soovi korral lapsega tagasi mängima tulla pärast lasteaia sulgemist ajavahemikus 18.00 – 21.00.

4.15. Erandolukorras lapse järelevalveta lahkumisel lasteaia territooriumilt  teavitab rühma õpetaja kohe juhtkonda, lapsevanemat ja politseid.
4.16. Kui lapsele ei ole kella 18.00-ks järele tuldud, hakkab õpetaja koheselt vanemaga kontakti otsima. Kui õpetaja ei ole ühe tunni jooksul vanemaga ühendust saanud, siis on õpetajal õigus pöörduda abi saamiseks politseisse, teavitades olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma õpetaja lasteaia direktorit või lastekaitse töötajat  lasteaeda jäetud lapsest ja toimib järgnevalt ametniku korralduste järgi.

        5. LAPSE TERVIS

5.1. Lapsevanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult  lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest.
5.2. Tooge lasteaeda terve laps. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib ohustada lapse enda või teiste tervist. Ilmsete haigustunnustega (silmapõletik, lööve, tugev köha, tugev vesine nohu, palavik) last on rühmaõpetajal õigus ja kohustus rühma mitte vastu võtta. (Laps, kes on  toodud kollektiivi, võtab osa kõigist rühma tegevustest, sealhulgas ka õues viibimine). Kui lapse vanem ei ole õpetaja hinnanguga nõus, pöördub ta lapse terviseseisundi hindamiseks perearsti poole.
5.3. Kui lapsevanem eirab õpetaja viidet lapse terviseseisundi kohta, on õpetajal õigus pöörduda rühma hoolekogu esindaja või direktori poole.
5.4. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt diabeedihaigele) lasteaias anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud lasteaiaõpetajaga.
5.5. Lapse lasteaias haigestumise korral teavitab õpetaja lapsevanemat. Lapse vigastuse korral kutsub õpetaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga ning teavitab juhtunust lasteaia juhtkonda. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmaabi.
5.6. Kui laps on haigestunud nakkushaigusesse (tuulerõuged, leetrid, läkaköha, punetised, gripp jne) tuleb teavitada sellest koheselt lasteaeda. Ka viiruslikud silma- või kõrvapõletikud ning kõhuviirus on kontaktide (mänguasjad, pinnad, kehaline kontakt) teel kiirelt levivad nakkused, millesse haigestumisel tuleb rühma õpetajat koheselt informeerida.
Lapse nakkushaiguse tunnustega haigestumisel (kehatemperatuuri tõus, lööve, oksendamine, kõhulahtisus) on arstlik läbivaatus kohustuslik.
5.7. Kui teie laps vajab mingis osas erihoolt või tähelepanu (nt voodi märgamine,
tundlikud kõrvad, higistab palju jms), informeerige sellest kindlasti rühma õpetajat.
5.8. Kõik rühmad käivad iga päev sõltuvalt ilmastikutingimustest 1–2 korda õues. Lapse õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikult  toimivast välisõhu temperatuurist (tuule-külma indeksist: www.emhi.ee).

Täiendused:

5.9. Lasteaia töötaja on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui esineb kahtlus, et laps on langenud kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohvriks.

5.10. Laste toitlustamine lasteaias toimub lähtudes kehtestatud kohustuslikest tervisekaitsenõuetest toitlustusele.

 1. LAPSE RIIETUS
  6.1. Laps tuleb lasteaeda puhaste ja tervete riietega (ka jope lukud) ning korrastatud välimusega.
  Lasteaias on vajalik vahetusriiete ja mugavate jalanõude olemasolu. Oluline on riiete osas lähtuda aastaajast ning ilmastikust.  Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, ohtlikke detaile ja pikka salli.
  6.2. Õueriided peaksid lapsele olema kapist kergesti kättesaadavad (eespool, pealpool). Lapsel on nii õueriided mängimiseks, kui ka eraldi riided kojuminekuks. Samuti peakate (ka suvel) ja jalanõud vastavalt ilmale. Need on kergesti jalga pandavad, lihtsate kinnitustega. Vajadusel on lapsel kahed jalanõud, kui kojuminekuks pole saapad/ kummikud jõudnud ära kuivada.
  6.3. Soovitavalt on lapse sisejalanõu tald libisemiskindel, vetruv (hele), kontsaplekk 0,5 cm, tugevdatud kanna kapiosaga, sees toestav sisevõlv, mis tõstab siseserva ülespoole ning kindlalt jalas püsiv.
  6.4. Lapse riided, jalanõud, esemed tuleb märgistada lapse nimega, et vältida nende kadumist või vahetusse minemist.

Liikumistundides on lapsel lühikesed püksid ja särk, mida tuleks korrastada lapsevanemal kord kuus. Magamiseks on lapsel pidžaama.

Lapse kappi panna puhas vahetuspesu, riided, kamm, paberist taskurätid, kilekott määrdunud riiete jaoks. Lapsevanem hoolitseb selle eest, et rühma tulekul oleks laps üleriietest lahti riietatud ja korrastatud ning kojuminekul taas kojuminekuks riietatud.

6.7.Jahedamal perioodil panna lapsele kaasa soovitavalt labakindad, sõrmkindad võib anda kaas lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna.
6.8. Rühma kuivatuskappides (aiarühmades) on võimalik kuivatada ainult kindaid, salle ja muid väikeseid riideesemeid. Kuivatuskapid pole ette nähtud jopede, kombinesoonide  ega jalanõude kuivatamiseks.
6.9. Hügieenitarvetest palume lasteaeda kaasa tuua kamm või juuksehari,  vajadusel juukseklambrid või patsikummid, pabertaskurätikud.
6.10. Lapse kapis ei ole lubatud hoida toiduaineid, sh ka maiustusi, ravimeid, teravaid ja ohtlikke esemeid ( käärid, nuga, tuletikud jne). Lapse kapi aitab korras hoida lapsevanem.

7. MÄNGUASJAD
7.1. Kokkuleppel rühmaõpetajaga võib laps kaasa võtta mänguasju, väikese kaisulooma. Kehtib põhimõte: „Ma ei ole kade, luban ka teistel lastel oma mänguasjadega mängida.“
7.2. Lasteaeda ei tooda ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

7.3. Lasteaed ei vastuta kaasavõtud mänguasjade kadumise ja purunemise eest.
7.3. Suurema turvalisuse tagamiseks pole lubatud lastel jalgratastega lasteaia õuealal sõita. Jalgrattad jäetakse ainult õue B-korpuse poolsele küljele (Tehnika tn poole) varikatuse alla ning kelgud nii A-kui B-korpuse  varikatuse alla seinast eemale. Ratas (ka kelk) tuleb igal õhtul koju viia Lasteaed ei vastuta kaasavõetud rataste ja kelkude kadumise ja purunemise eest.

8.LASTEAIA TASU JA TOIDURAHA

Saaremaa Vallavolikogu määrus 26. oktoober 2018 nr 1-2/57.
Link asub kodulehel: Lapsevanemale –> Kohatasu ja toiduraha.
8.1. Lasteaia tasu on lasteaia hoolekogu poolt kehtestatud lapse toidupäeva maksumus ja osalustasu.
8.3 Lasteaia arved väljastatakse lapsevanema poolt esitatud meilile, selle puudumisel annab arve edasi rühma õpetaja.
8.4. Kohatasu eest koostatakse arve jooksva kuu eest, toiduraha arve esitatakse järgmisel kuul.
8.5. lasteaia arved tuleb tasuda hiljemalt arvel näidatud kuupäeval.

 1. TURVALISUS

9.1. Lasteaed hoolitseb laste füüsilise, vaimse ja sotsiaalse turvalisuse eest.

9.2. Lasteaia töötajad loovad koostöös vanemaga lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi-, loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

9.3.Välis- ja sisekeskkonna turvalisuse tagamiseks viiakse lasteaias regulaarselt läbi riskianalüüs ning koostatakse tegevuskava keskkonna parandamiseks. Keskkonna ohutuse ja turvalisuse tegevuskava täitmises teostab järelevalvet terviseamet, tuleohutuse valdkonnas päästeamet.

9.4.   Lasteaias on võimlemis- ja mänguvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule. Ronimisredelid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt. Mänguvahendite ohutuse tagamiseks viiakse lasteaia pidaja ja lasteaia poolt läbi järelevalve ja hooldus.

9.6. Turvalisuse tagamiseks on lasteaed piiratud aia ning lukustatavate väravatega. Iga lasteaia territooriumile siseneja või väljuja on kohustatud sulgema värava turvasulguriga (sulgur asub värava ülaserval).

9.7. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud. Rühma töötajad vastutavad laste väljapääsu tõkestamise eest rühmaruumidest.

9.8. Laste lasteaias viibimise ajal on tagatud pidev järelevalve. Kiigel või ronilal on lapsed ainult töötaja juuresolekul. Lastele on selgitatud ning rühma töötajad jälgivad ohutusreeglite täitmist ruumides ja õuealal mängides. Lapsega koos lasteaiaruumides või mänguväljakul viibiv lapsevanem täidab lasteaia ohutusreegleid.
9.9.. Turvalisuse tagamiseks on väljaspool lasteaia tööaega lasteaias elektrooniline valve. Ööpäevaringne videovalve on õuealal. Turvakaamera salvestisi avalikustatakse ainult lasteaia turvalisuse tagamise eesmärgil.

9.10. Laps ja lapsevanem sisenevad ja väljuvad oma rühma välisuksest.

9.11. Lapsevanem tagab lapse turvalisuse lasteaiaesisel parkimisplatsil.
9.12.  Laste viibimisel lasteaia territooriumil ja või väljaspool seda tagab lasteaed nõutava personali olemasolu.

9.13. Laste lahkumisest lasteaia territooriumilt (õppekäigud, teatrikülastused jne) teavitab rühma õpetaja lasteaia juhtkonda ja lapsevanemaid.
9.14. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

9.15. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va korrashoiu- ja hooldustöödega seotud liiklusvahendid, kellel on vastav luba.

9.16. Lasteaias pole lastel lubatud kasutada kaasa võetud mobiil- või nutiseadmeid. Lasteaed ei vastuta nende seadmetege tekkinud probleemide eest.

9.17. Laps suhtub hoolikalt isiklikku, teiste laste ja lasteaia varasse ja hoidub selle kahjustamisest.

9.18. Laste ja töötajate vaimset turvalisust ohustavate olukordade (laimamine, mõnitamine,   sõimusõnade kasutamine, kõrgendatud hääletooni kasutamine jm.) tekkimise korral pöördutakse lasteaia direktori või õppealajuhataja poole, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine või selle juhtumi andmine hoolekogule, sotsiaalametnikule, lastekaitse spetsialistile või politseile. Täiskasvanud ei lahenda konflikte ega tee märkusi laste kuuldes.
9.19. Laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning meetmete rakendamise korda reguleerib lasteaia Hädaolukorras tegutsemise plaan. Nimetatud dokument on asutusesiseseks kasutamiseks.

9.20. Lapsed, vanemad ja lasteaia töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteaia direktorit laste ja lasteaia töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

9.21. Lapse ohtliku käitumise korral tegutseb lasteaia töötaja viivitamatult ohuolukorra likvideerimiseks, järgides kehtestatud nõudeid ning valides ohusituatsioonile vastava säästvaima vahendi. Võimalusel kooskõlastatakse  käitumisviis eelnevalt lapsevanemaga.
9.22. Lasteaed ei luba tööülesannete täitmisele töötajat, kelle tervise seisund võib kahjustada lapsi või teiste töötajate tervist.

9.23.  Lasteaia personali, samuti lasteaias käiva lapse  filmimiseks, pildistamiseks või audiosalvestise tegemiseks ning avalikustamiseks peab olema eelnev asjaosalise nõusolek, välja arvatud heli- või pildimaterjali jäädvustamisel avalikus kohas isikuandmete kaitse seaduses ettenähtud tingimustel.

*************************************************************************************************************************************

Lisa 1

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KORD: Kuressaare Ristiku lasteaia isikuandmete töötlemise kord, kinnitatud 30.04.2019, Lisa 1


************************************************************************************************************************************

Lisa 2

 ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE NÕUSOLEK: Isikuandmete töötlemise nõusolek, kinnitatud 30.04.2019, Lisa 2