Lapse arengu analüüsimine ja hindamine

Lapse arengu hetkeseisu hinnatakse  ja analüüsitakse rühmaõpetajate poolt vähemalt kord aastas. Hindamise põhimõtteid ja korraldust tutvustatakse lapsevanematele sügisesel koosolekul.

Lapse arengu hetkeseis fikseeritakse rühmaõpetajate poolt vaatluse teel lapse arengu eeldatavate tulemuste tabelis, mis on koostatud Rebase, Kirbitsa ja Variku (2016) Arengu jälgimise mängu ning Ristiku lasteaia õppekava põhjal ja kinnitatud pedagoogilise nõukogu poolt. Vastavalt vajadusele või õpetaja soovile kasutatakse lapse arengu hindamiseks ka J. Strebeleva metoodikat.

Soovituslikult koostavad rühmaõpetajad lapsele arengumapi, mis sisaldab lapse arengut kajastavaid fakte (tähelepanekud lapse tegevuse kohta, huvitava ütlused, joonistused, töölehed, küsitluslehed). Dokumenteeritud materjalid kajastavad seda, mida laps on mingil perioodil öelnud, joonistanud, kuidas käitunud.

Lapse arengu hindamistulemuste fikseerimise põhjal viivad pedagoogid kord õppeaastas lapsevanematega läbi arenguvestluse. Lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemus dokumenteeritakse “Isikuandmete kaitse seaduses” sätestatud tingimustel. 
Lapse arengu vestlus toimub kord õppeaastas, kus räägitakse lapse edasijõudmisest,  planeeritakse tegevused lapse arengu toetamiseks, selgitatakse välja lapsevanemate ootused lapse arengu ja õpetajate töö osas.