Kuressaare Ristiku Lasteaed korraldab õppe-ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini.
1.septembrist kuni 31. augustini kavandatakse rühma õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgid, temaatika, õppesisu ja tegevused nädalate kaupa. Muusika ja liikumise kavandavad vastava valdkonna õpetajad.

Suvekuudel planeeritakse kordavaid tegevusi ning põhirõhk on mängulistel tegevustel õues.

Kuressaare Ristiku Lasteaia õppekava on õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, mille aluseks on Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava (Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008. a määrus nr 87). Lasteaia õppekavas kajastatud õppe- ja kasvatustegevust korraldades lähtutakse koduloolisuse printsiibist, lõimides õppe- ja kasvatustegevusi, valdkondi ja teemasid. Teemad on lahti kirjutatud nädalakavades, et tagada õppe- ja kasvatustöö süsteemsus ja järjepidevus ning erinevate võtete kasutamine. Rühma tegevuskavas planeeritakse ka mängud, mille kaudu kinnistab laps uut teavet, uusi oskusi, õpib suhtlema, omandab kogemusi ja käitumisreegleid.
Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine on paindlik ning arvestab laste eripära, individuaalsust ja hetkeolukorda. Nädalakaupa planeerimine lähtub õppekavast ja arvestab ümbritsevat elu ja keskkonda, kodukoha loodust, lasteaia eripära ning asukohta, rahvakalendrit. Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid lähtuvad lapse eeldatavatest üldoskustest ning arengu eeldatavatest tulemustest.  

Hommikuring alustab lasteaia päeva rühmas. Lapse jaoks koosneb ümbrus meeleoludest. Hommikuringis luuakse päevaks positiivne meeleolu, tervitatakse päeva hommikulauluga või luuletusega, mängitakse sõrmemänge, loetakse lasteriime ja liisusalme. Lähtuvalt aasta teemast arvestame rütmidega looduses kui igapäevaelus. Et rütm on meeli koondava, turvatunnet pakkuva iseloomuga, kasutatakse ka hommikuringi mängudele ja harjutustele saateks erinevaid rütmipille, kehapilli, liikumisseadeid 

Õppe- ja kasvatustegevust kavandades arvestavad õpetajad laste keskendumisvõimet ning tähelepanu. Õpetaja kavandatud lõimitud õppe- ja kasvatustegevuste kestus 1-3 aastastel lastel 10-15 minutit, 3-5 aastastel 25 minutit ning 6-7 aastastel 35 minutit. 

Tegevused lastele
* mina ja keskkond 
* keel ja kõne (uurimine-vaatlemine /kuulamine -kõnelemine) 
* matemaatika (võrdlemine /arvutamine, konstrueerimine)
* kunst (maalimine, joonistamine, voolimine, kleepimine, meisterdamine)
* muusikaõpetus
* liikumisõpetus
* lapse kõne toetamine(logopeediline töö)

Lasteaia õppekava: Lasteaia õppekava 2017